Project

Affiche EF-BrilWetenschappelijk onderzoek toont aan dat de jongste levensjaren cruciaal zijn voor de cognitieve en sociaalemotionele ontwikkeling van kinderen.

In die periode leren kleuters allerlei nieuwe vaardigheden, waaronder ook zelfsturende vaardigheden. Om in het dagelijks leven vlot te kunnen functioneren, moeten we ons gedrag, onze gedachten en onze emoties kunnen sturen. Deze vaardigheid (zelfsturing) is afhankelijk van specifieke denkprocessen, nl. executieve functies (EF). Concreet leren kleuters flexibel om te gaan met veranderingen, regels en afspraken te onthouden terwijl ze een taak uitvoeren en hun impulsen onder controle te houden. Sterke executieve functies zijn van groot belang voor schoolse leerprestaties, ondernemingszin en welzijn op korte en lange termijn.

Tegelijk weten we dat kleuters die opgroeien in stressvolle situaties, zoals (kans)armoede, een veel groter risico lopen op lage zelfsturende vaardigheden, waardoor ze vaak ook op latere leeftijd meer drempels ervaren.

Met het project ‘Zet je EF-bril op’ slaan de Stad Aalst, KU Leuven en Odisee Hogeschool de handen in mekaar om, vanuit een proactieve benadering rond kinderarmoedebestrijding, de komende jaren in te zetten op het versterken van zelfsturende vaardigheden bij jonge kinderen in het kleuteronderwijs. Op deze manier willen we ervoor zorgen dat de onderwijsleerresultaten van (kans)arme kinderen duurzaam verbeteren en willen we de kansen verhogen dat ook deze kinderen later een succesvol leven kunnen leiden. Hoewel het project extra aandacht heeft voor kwetsbare kinderen, richt het project zich tot alle kleuters in de klas. De extra aandacht voor zelfsturing komt immers alle kleuters ten goede.

'Zet je EF-bril op' wordt vanaf het schooljaar 2019-2020 verder uitgebreid. Onderstaande doelstellingen staan hierbij centraal:

1. De methodiek ‘Zet je EF-bril op’ verbreden zodat deze geïmplementeerd kan worden binnen de zorgwerking van het Vlaamse kleuteronderwijs, initiatieven met (anderstalige) ouders en kinderen, de voorschoolse kinderopvang en andere lokale projecten en organisaties.

  • Kunnen we - door een verdieping van de methodiek 'Zet je EF-bril op' binnen de zorgwerking van het kleuteronderwijs - een nog sterker effect bereiken in de ontwikkeling van de executieve functies van de (kwetsbare) kleuters?
  • Hoe kunnen we de ouder-schoolsamenwerking omtrent de executieve functies van (kwetsbare) kleuters versterken?
  • Wat zijn de mogelijkheden om ‘Zet je EF-bril op’ te implementeren binnen de werking van de voorschoolse kinderopvang en bestaande projecten en organisaties in functie van armoedebestrijding, opvoedingsondersteuning, inburgering en integratie?

2. De evolutie van de kinderen op vlak van hun EF op een kwalitatieve en/of kwantitatieve manier onderzoeken met het oog op een duurzame verbetering van diezelfde EF bij de begunstigde kinderen en de bijhorende interventies.

 

Neem een kijkje op Klasse.be: https://www.klasse.be/79504/je-kan-kinderarmoede-in-de-kleuterklas-aanpakken/  

Of lees een van onze blogberichten: 

1. https://kleutergewijs.wordpress.com/2015/11/15/zelfsturing-ontwikkelen-met-rollenspel-vier-tips-uit-tools-of-the-mind/

2. https://kleutergewijs.wordpress.com/2018/12/03/op-het-rustbankje-word-je-baas-over-jouw-emoties/

3. https://kleutergewijs.wordpress.com/2021/08/25/rond-zelfsturing-aan-de-slag-samen-met-ouders-natuurlijk/